AH90°-VH50

AH90°-VH50
AH90°-VH50

Largest Dimension:               N/A

Weight:       60kg

Technical Data

Maximum power38KW
Maximum cutter diameter200mm
Maximum rotate speed2000rpm
Flange diameter250mm
Input and output gear ratio1:1(klingeinberg spiral bevel gear)
Indexing ways1°/2.5°/5°(optional)
Broach waymanual broach