AH90°-PBN50L

AH90°-PBN50L
AH90°-PBN50L

Largest Dimension:               340mm

Weight:        N/A

Technical Data

Maximum power18KW/25KW
Maximum cutter diameter160mm/200mm
Maximum rotate speed900rpm/2500rpm
Flange diameter250mm/300mm
Input and output gear ratio1:1 (klingeinberg spiral bevel gear)
Indexing ways1°/2.5°/5°(optional)
Broach waymanual broach