AH90°-JBT50L

AH90°-JBT50L
AH90°-JBT50L

Largest Dimension:               N/A

Weight:          N/A

Technical Data

Maximum power25KW
Maximum cutter diameter200mm
Maximum rotate speed1800rpm
Flange diameter250mm
Input and output gear ratio1:1(klingeinberg spiral bevel gear)
Indexing ways1°/2.5°/5°(optional)
Broach waymanual broach, broaches automatically